Publikohen vendimet e Këshillit të Ministrave

Publikohen vendimet e Këshillit të Ministrave

Këshilli i Ministrave ka publikuar vendimet e miratuara në mbledhjen e sotme 11 janar 2016.

Në vendimet e miratuara sot, ka qenë i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama.

Më poshtë vendimet e miratuara sot nga Këshilli i Ministrave

-FINANCIMIN E SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE SPITALORE NGA SKEMA E DETYRUESHME E SIGURIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR PËR VITIN 2017

HEQJEN NGA FONDI PYJOR DHE KULLOSOR PUBLIK DHE PAKËSIMIN NË VOLUM TË SIPËRFAQES PREJ 90 HA QË DO TË PËRDORET NGA SHOQËRIA “LALA-06”, SH.P.K.,  PËR SHFRYTËZIMIN E MINERALIT TË HEKUR-NIKELIT NË OBJEKTIN “PLASË”,  BASHKIA MALIQ 

KRIJIMIN E FONDIT TË EKONOMISË KREATIVE (ARTIZANATIT)

MIRATIMIN E KUSHTEVE DHE TË PROCEDURAVE PËR NDËRTIMIN E INTERKONEKTORËVE TË RINJ

MIRATIMIN E KALENDARIT TË MENAXHIMIT TË SHPENZIMEVE PUBLIKE PËR VITIN 2017

DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.97, DATË 7.2.2012, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË ORGANIKËS SË AUTORITETIT RRUGOR SHQIPTAR”

DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.648, DATË 28.7.2010, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE,  “PËR AVOKATIN E TATIMPAGUESIT”

DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.953, DATË 29.12.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR DISPOZITAT ZBATUESE TË LIGJIT NR.92/2014, ‘PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË’, TË NDRYSHUAR”

NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.1101, DATË 28.12.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E KUSHTEVE DHE PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR TRANSPORTIN RRUGOR TË NXËNËSVE TË ARSIMIT PARASHKOLLOR, PARAUNIVERSITAR DHE TË STUDENTËVE” 

DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.921, DATË 29.12.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PERSONELIN E ADMINISTRATËS DOGANORE”

PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË FUNKSIONIMIT TË KOMISIONIT PËR SHQYRTIMIN E APELIMEVE TATIMORE, PËRBËRJEN, KRYESIMIN, SEKRETARIATIN, NDRYSHIMIN E ANËTARËVE DHE MASËN E SHPËRBLIMIT TË TYRE, TË PROCEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË ANKIMIT E TË VENDIMMARRJES SI DHE PËRCAKTIMIN E KUFIRIT TË VLERËS OBJEKT SHQYRTIMI I KOMISIONIT

MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KONTROLLIN SHTETËROR PORTUAL NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

Lini një koment

Adresa juaj e email nuk do te publikohet.

Read previous post:
Tiranë/ Arrestohet shtetasi i dënuar me 12 vjet burg për vrasje

Close